Historien – Smykkeprojektet

BDSM Emblem - Halsvedhæng - Guld - 8 karat
BDSM Emblem – Halsvedhæng – Guld – 8 karat (333) – Dobbelt sidet

Til dig der måtte finde det interessant at vide ”lidt” om hvordan dette smykke er blevet til,

har jeg valgt at indlægge en ”kort” beskrivelse af – vejen fra The Emblem Projekts definition og grafiske illustration, til det endelige fysiske og salgbare smykke, og ja, havde jeg vidst hvor svært og bekosteligt det faktisk ville blive inden jeg startede, var jeg nok slet ikke begyndt, men målet blev nået, og nu er det her.

BDSM Emblem – Markedet

Inden opstart af smykkeprojektet var jeg naturligvis inde på The Emblem Projects hjemmeside, hvor jeg nøje studerede definitionen/specifikationen for dette ganske særlige symbol/emblem.

Personligt kunne jeg aldrig forledes til at anskaffe og bære et symbol, hvor jeg ikke forinden til fulde er bekendt med hvad det symboliserer og således ikke er bekendt med om jeg til fulde kan stå inde for hvad symbolet reelt symboliserer, hvilke signaler jeg ved at bære det vil udsender til mine omgivelser, og som man kan læse andet steds her på sitet, findes der i min optik kun en legitim designdefinition/specifikation for – Det internationale BDSM Emblem, og det er den der er defineret af The Emblem Project.

Jeg var derfor fuldt bekendt med, at der var symboler/emblemer på markedet, der lignede, men som i detaljerne ikke var udført i nøje overensstemmelse med The Emblem Project definition, hvorfor deres reelle betydning kunne ligge endog meget langt fra BDSM.

Efterfølgende gennemsøgte jeg så hele internettet, og ganske rigtigt fandt jeg også utallige symboler og emblemer, der udgav sig for at være BDSM Emblemer, og som lignede meget, og nogen af dem endog i et meget flot design og i en yderst eksklusiv udførelse, men som ved nærmere eftersyn ikke opfyldte The Emblem Projects definition, og derfor reelt ikke var dét som jeg opfatter som værende – Det internationale BDSM Emblem.

Efter lang tids søgen fandt jeg kun få, der reelt opfyldte The Emblem Projects definition, men ingen af dem opfyldte så mine personlige ønsker til hhv. anvendelse, design og kvalitet, så jeg måtte konkludere, at der på markedet reelt ikke fandtes et BDSM Emblem der levede op til netop mine behov og ønsker.

Frøet bliver sået.

Konklusionen blev, at hvis jeg ville have dét jeg ønskede måtte jeg selv få det designet, udviklet og produceret, og mit udgangspunkt var, at udvikle et smykke, et halsvedhæng, med det af The Emblem Project designede BDSM Emblem på begge sider således, at uanset hvordan det ville vende under aktivitet, ville BDSM Emblemet altid være synligt.

Målet defineret.

I første omgang var målet, at få produceret et mindre antal, så jeg kunne forære et eksemplar til hver af de BDSM-relationer jeg aktuelt havde, men da jeg var helt bekendt med at produktudvikling ofte er meget omkostningstung, skulle udviklingen og produktionsmetoden være tilpasset sådan, at jeg efterfølgende kunne få produceret smykket i mindre serier således, at jeg efterfølgende ville være i stand til at levere til de i min omgangskreds der måtte udtrykke ønske om at erhverve et eksemplar, i håb om at jeg af den vej kunne opnå, om ikke andet, så dog en delvis dækning for omkostningerne til produktudvikling.

Tilladelsen

En forudsætning var dog, da The Emblem Projects BDSMblem jo var beskyttet af ophavsret, at jeg kunne opnå godkendelse herfra til mit forehavende, inden projektet blev iværksat.

Primo juni 2009, fremsendte jeg derfor pr. e-mail stilet til Quagmyr@aol.com, (Projektleder, Steve Quagmyr) en anmodning om tilladelse til, at udvikle, producere og sælge, såvel smykker som andre varer/produkter, der enten alene var baseret på det af The Emblem Project udviklede og beskyttede BDSMblem, og/eller hvori dette kunne indgå som et element i varen/produktet.

I formuleringen af min anmodning søgte jeg, at sikre mig opnåelse af tilladelse til, på sigt også at udvikle, producere og sælge yderligere enheder og effekter baseret på, og/eller indeholdende, det af The Emblem Project udviklede og beskyttede BDSMblem.

Ultimo juli 2009, modtog jeg så en personlig e-mail fra projektleder, Steve Quagmyr, hvori tilladelse blev givet, og til min store overraskelse – helt uden krav om vederlag af nogen art, dog med et udtrykt ønske om, at jeg som en erkendtlighed, ville fremsende en opskrift på en velsmagende vegetarret til ham.

Projektleder, Steve Quagmyr er helt sikkert ikke uden humor. 

Tilladelsen blev dog givet under forudsætning af opfyldelse af en række betingelser, der alle alene var begrundet i en sund og fornuftig generel beskyttelse af emblemet imod misbrug i relation til The Emblem Projekts definition af dets hensigt og formål, herunder såvel ved markedsføring som ved anden omgang med emblemet i øvrigt.

En takkeskrivelse, naturligvis indeholdende den ønskede vegetaropskrift, blev således fremsendt til projektleder, Steve Quagmyr pr. e-mail primo august 2009, udført i dekoreret form, med hhv. det Danske flag og vort nationalsymbol Holger Danske påført, hvorved fundamentet for iværksættelse af projektet måtte anses som værende på plads.

Projektet kunne nu søsættes, og nedenfor vil du kunne læse historien om – Fra definition og grafisk illustration udarbejdet af The Emblem Project, til endelig produktion, markedsføring og salg, udført af personen bag – bdsm-shop.dk.

Ønsker du at se opskriften sendt til projektleder, Steve Quagmyr, kan du finde den her

Som en erkendtlighed og en tak til projektleder, Steve Quagmyr for hans initiativ og store indsats omkring det, at få skabt et internationalt symbol for BDSM, som alle vi ”indviede” kan få glæde af i mange år fremover, har jeg efterfølgende egenhændigt og ganske uopfordret, overdraget et af de første gangbare eksemplarer af smykket – BDSM Emblem – Halsvedhæng – Sterlingsølv (925) – Dobbelt sidet, for hvilket projektleder, Steve Quagmyr har kvitteret for, med stor ros for såvel design som for udførelse, hvilket jeg ser som en bekræftelse på, at jeg har ramt rigtigt.

bdsm-shop.dk – Udviklingen

Dette punkt indeholder såvel tekst som illustrationer, og hvordan de enkelte elementer vil fremtræde på de forskellige enheder, herunder PC, Tablet eller Smartphones kan variere, men på Smartphones kan nogle tekster med tilhørende illustrationer blive forskudt i forhold til hinanden.

Tegninger.

Gennem en tegnestue blev der udarbejdet en 3D CAD-tegning, udført med henblik på efterfølgende brug for CNC-fræsning.

Medarbejderen i virksomheden der udførte tegningerne havde en del erfaring på området, og spurgte ind til hvilke materiale der skulle anvendes til, at gøre ”dråberne” sorte.

Det spørgsmål kunne jeg ikke på daværende tidspunkt svare på, med andet end – enten maling eller emalje.

Medarbejderen orienterede om, at hvis der skulle emalje i ”dråberne”, skulle der omkring hullerne være en meget lille konveks kant, der kunne sikre, at emaljen ikke løb ned i hullerne, men at kanten ”næsten” ville blive skjult af emaljen, hvis ilæggeren af emalje var dygtig nok.

Da jeg jo ikke vidste hvad det ville ende op med, fik jeg lavet en tegning med, og en uden konveks kant, så jeg var forberedt på de forskellige muligheder.

A. Uden konveks kant om huller. (Kan dårligt ses)

B. Med konveks kant om huller. (Kan dårligt ses)

Det skulle vise sig, at bare det at få lavet tegninger for et ikke eksisterende produkt, absolut ikke er så lige til endda, men efter utallige tilretninger lykkedes det at ramme noget der lignede det ønskede resultat.

Animation.

Med udgangspunkt i ovennævnte 3D CAD-tegningerne, blev der så udarbejdet en 3D Animation.

En ting er at kigge på en 3D CAD-tegning, noget helt andet er, at tyde hvad den reelt vil afføde i produktionen, dvs. når der lægges de rette flader ind.

Med henblik på, at opnå et optimalt vurderingsgrundlag, blev disse 3D CAD-tegninger derfor konverteret til en 3D animation, så det tegnede kunne vurderes fra forskellige vinkler og med forskellige lys påvirkninger.

A. Med konveks kant om huller. (Kan dårligt ses)

B. Med konveks kant om huller. (Kan dårligt ses)

Konklusion = At få lavet disse 3D animationer affødte i sig selv, at yderligere justeringer og tilretninger måtte implementeres, men til gengæld betød det også en del besparelser i det efterfølgende forløb.

Produktion

Metode – CNC Fræsning.

Efter indlægning og fornøden tilretning af 3D CAD-tegningerne i en professionel CNC styret fræseenhed, blev der udført en produktion bestående af 3 stk. modeller udført i messing, dels til faktisk identifikation af proportionerne, og dels med henblik på at få konstateret, om alle 3 enheder nu også reelt set blev 100 % identiske og fejlfri.

Resultatet blev yderst tilfredsstillende, idet alle 3 enheder reelt set var 100 % identiske, men dog kunne det samtidig konstateres, at flere produktioner var nødvendige for at opnå, dels de helt rigtige proportioner, dels for afklaring af dybden af ”dråbernes” forsænkning, og dels for ophængets forsænkning i forhold til den altomfattende ring.

Her vises de 3 modeller, umiddelbart efter produktion/modtagelse, samt den CNC tilpassede tegning.

A. Uden konveks kant om huller.

A. CNC tilpasset tegninger.

De indhentede erfaringer fra CNC-fræsningen gjorde det soleklart, at uanset hvor lille og/eller stor en produktions mængde der evt. måtte blive tale om, ville omkostningerne pr. enhed beløbe sig til et niveau, der i sig selv ville udelukke efterspørgsel.

Konklusion = CNC-fræsning er velegnet til model og værktøjs fremstilling, men ikke egnet til egentlig produktion.

Prøve klods.

For at kunne vurdere og opnå den helt rigtige proportion dels for dybde af ”dråbernes” forsænkning og dels for forsænkningen af ophængets kant, blev der fremstillet et sæt yderligere prøve fræsninger udført i blokke bestående af hver 9 enheder.

Her blev der så anvendt forskellige grovheder i fræsehoveder, lige fra den absolut fineste og op til de absolut groveste der ville kunne anvendes i produktionen af disse emner, idet jo finere fræsehovederne var, jo længere tid ville det tage at producere emnet.

Fræsningen blev således udført med dels 3 forskellige finhedsgrader i fræsehovedet, og dels i 3 forskellige dybder.

A. Uden konveks kant om huller.

B. Uden konveks kant om huller.

For hver enkelt fræsning, blev der ført nøje registreringer for anvendelse af såvel tid som materialeforbrug, således at prisen pr. enhed efterfølgende ville kunne beregnes.

På baggrund heraf kunne det konstateres, at såvel tids- som materialeforbrug, accelererer kraftigt i forhold til finheden af det anvendte fræsehoved og dybden af den foretagne fræsning.

The Emblem Projects design betinger, at dråbernes spidser udføres med det absolut fineste fræsehoved som muligt, og det i sig selv mangedobler den tid udfræsningen af emnet tager.

Konklusion = Den tidligere konklusion blev herved bekræftet, CNC-fræsning er velegnet til model og værktøjs fremstilling, men ikke egnet til egentlig produktion.

Metode – Prægning.

En anden produktionsmetode kunne være prægning, dvs. noget i stil med fremstilling af mønter.

Ved anvendelse af denne produktionsmetode skal der fremstilles dels et standseværktøj med hvilket man ud fra en plade vil kunne standse det emne ud, der efterfølgende skal ilægges et såkaldt prægeværktøj, der ligeledes skal fremstilles og som i princippet svarer til to stempler, et for hver af emblemets sider.

Herudover skal der bruges en presseenhed, hvori prægeværktøjet monteres, og hvor det udstansede emne ilægges imellem de to stempler. Denne presseenhed skal kunne presse de to stempler sammen med et tryk der udgør mange ton.

Som det fremgår, vil anvendelse af denne metode forudsætte ret betydelige investeringer i de fornødne produktionsmaterialer og anlæg, ligesom det vil betinge udvikling af en metode hvorved man ved udstansning af emnerne, vil kunne reducere/undgå de standsekraver/bræk i metallet, der uvægerligt vil blive dannet i forbindelse med udstansningen.

Alternativet hertil vil nemlig være en yderligere efterbearbejdning, der med både tidsforbrug og materialespild til følge, vil øge enhedsprisen betydeligt, ikke mindst hvor der vil være tale om produktion i ædle metaller.

Denne produktionsmetode er oplagt hvor der er tale om en produktion i et meget stort antal, idet selve bearbejdelses omkostningerne pr. enhed vil være rimeligt ”små”, og fordi de betydelige opstarts investeringer vil kunne fordeles ud over et meget stort antal enheder, og derved kun udgøre en mindre del af den enkelte enheds fremstillingspris, men den er ikke oplagt når man ikke besidder et reelt kendskab til hvilken efterspørgsel der reelt måtte være for det pågældende produkt, med mindre man ønsker at påtage sig en stor risiko for et betydeligt tab.

Konklusion = På baggrund heraf, er anvendelse af denne metode sat i bero, indtil man af anden vej har fået afklaret om, den faktiske efterspørgsel vil berettige hertil.

Metode – Via Danske leverandører af emblemer.

Da det nu, på baggrund af de fremstillede modeller, og blokkene med de forskellige fræseresultater var muligt, helt præcis at definere det ønskede, var det indlysende at henvende sig til de, der i forvejen på professionel vis beskæftigede sig med produktion af emblemer.

De påstod alle, at have underleverandører der uden problemer kunne producere præcis det ønskede, på baggrund af tegninger med angivelse af de ønskede mål og gerne en model, kunne de få produceret et prøveeksemplar, og ud fra det kunne der så laves evt. modificeringer og tilpasninger, og herefter ville de så være klar til at sætte gang i den egentlige produktion.

Her ville produktionsmetoden være prægning, og fordi underleverandørerne allerede havde det fornødne maskineri og materiel der kunne præstere prægning i stort set alle slags materialer, herunder tillige i ædelmetaller, og fordi de i forvejen havde kompetente medarbejdere der kunne gennemføre emaljering af ”dråberne”, var det jo bare at sætte i gang.

Illustrationerne viser resultatet.

Materialet var ukendt, men det kunne udføres i farver der lignede guld, sølv og bronze.

Som det fremgår, er overfladerne ru og ”ridsede”.

Ophænget flyder sammen med den altomsluttende ring, hvorved symbolikken – den altomsluttende ring – falder bort, og hullerne er omsluttet af en kant, hvilket ikke er tilfældet i The Emblem Projects – definition, og det eliminerer symbolikken – ”foreligger der et tomrum indeni dem” – Der jo er en afgørende symbolik i BDSM Emblemet.

Til sammenligning indsættes illustration af – The Emblem Projects – definition.

Som det ses, indeholder The Emblem Projects definition ingen kant omkring hullerne.

BDSM Emblem

Som det ses, levede resultatet hverken op til forventningerne, eller – The Emblem Projects definition, og efter lang tid, utallige forsøg, og en hel del fakturaer, måtte såvel leverandør som underleverandører kaste håndklædet i ringen og melde pas.

De kunne bare ikke producere i overensstemmelse med The Emblem Projects definition. (Men for det de kunne producere – var prisen lav)

Metode – Støbning.

Støbt – Sterlingsølv – Master til produktion af støbeform

En tredje produktionsmetode kunne være støbning.

Her gjorde guldsmeden opmærksom på, at der ville indtræde en mindre ”krybning” af det støbte i forhold til den anvendte støbeform, når det varme flydende metal køles ned.

Udgangspunktet for støbning må derfor være en ”original”, der er passende overdimensioneret på alle leder i forhold til det resultat man ønsker at ende op med, så der måtte produceres en ”Master” der kunne anvendes til produktion af selve støbeformen.

Da der her er tale om, fremstilling af grundmaterialet for alle fremtidige støbninger, og begrundet i at der samtidig er tale om en engangsfremstilling, blev fineste fræsehoved valgt med henblik på at opnå det absolut flotteste resultat, hvor selve dybden af fræsningen blev afklaret ved anvendelse af matematiske beregninger med udgangspunkt i resultaterne fra den førnævnte prøve klods.

Efter en møjsommelig tilpasning af 3D CAD-tegningerne og ved anvendelse af CNC-fræsning, blev produktionen af ”originalen” så iværksat.

Det fremkomne resultat var imponerende smukt, og her vises ”originalen”, men billedet retfærdiggør ikke den smukke udførelse.

Når der anvendes et så fint/tyndt fræsehoved, der meget let vil knække hvis det udsættes for – for stor belastning, vil fræsningen skulle ske umådeligt forsigtigt og derved langsomt, men heldigvis kan en professionel fræsemaskine stort set køre i døgndrift og helt af sig selv, når den først er sat rigtigt op.

Fræsningen af denne ”original” blev således udført over 2 nætter, med en side pr. nat, og det tog ca. 6 timer, at lave hver af de to sider af ”originalen”/Masteren.

Den originale “Master” til brug for produktion af støbeform.

Støbeform.

”Originalen” blev herefter overdraget til en guldsmed, der med denne som udgangspunkt, producerede en støbeform.

Min daværende manglende viden og indsigt omkring støbning i ædelmetaller gjorde, at jeg blev noget overrasket da jeg så støbeformen.

Den var udført i noget gummiagtigt materiale, og jeg kunne slet ikke forestille mig, at den kunne anvendes til støbning af varme ædelmetaller.

Siden er jeg så blevet meget klogere på støbeprocesser og materiale anvendelse, og denne form har absolut bevist sin duelighed.

Model

Ved anvendelse af denne special fremstillede støbeform, producerede guldsmeden så 10 stk. emblemer udført i Sterlingsølv, og resultatet måtte konstateres, at være yderst tilfredsstillende.

Her vises et par eksemplarer af de støbte emblemer.

Nu kunne kostprisen pr. enhed så også beregnes rimeligt retvisende, både for evt. produktion i mindre og i større mængder, og også her vurderes resultatet at være rimeligt.

Konklusion = Anvendelse af støbning som produktionsmetode – Godkendt.

Korpus side A

Korpus side B

Belægning/indfarvning af ”dråber”

Uanset hvilken produktionsmetode der tages i anvendelse, vil de alle alene kunne producere selve emblemets korpus, og næste skridt vil således være, at få gjort ”dråberne” sorte.

Med udgangspunkt i de støbte emblemer var det nu muligt, at gå efter metoden til – at få gjort ”dråberne” sorte, og mulighederne herfor er sikkert uendelige, men her følger en beskrivelse af de pt. afprøvede løsningsmuligheder og resultatet heraf.

Metode – Emalje.

Den umiddelbart indlysende løsning vil naturligvis være ilægning af sort emalje, men da det aktuelle kendskab til emalje er begrænset til den type emalje der pålægges under anvendelse af ”høje” varmegrader, anses metoden ikke som værende anvendelig, idet hvor der er tale om ”tynde” genstande hvor emaljen skal ilægges begge sider, må den opvarmning der skal til for at ilægge emalje på side 2, beskadige den allerede ilagte emalje på side 1.

Som det imidlertid ses i afsnittet – Via Danske leverandører af emblemer, vil det faktisk være muligt, at ilægge emalje på begge sider, men på det område (også) er min viden og indsigt for nuværende utilstrækkelig.

Konklusion = Anvendelse af emalje udsættes til større viden og indsigt herom er indvundet, og imens søges andre løsninger.

Metode – Lasergravering

CNC – Messing – Alle emner ilagt lasergravering.

I forbindelse med modtagelsen af de 3 stk. CNC Fræsede emblemer, blev lasergravering foreslået som en evt. mulighed – men, at finde frem til en gravør der var i besiddelse af det fornødne/rette udstyr, skulle vise sig, at være en større udfordring i sig selv.

Det lykkedes dog, og de 3 modeller blev sendt til lasergravering.

Ved modtagelsen kunne det så konstateres, at lasergravering primært afføder 3 forskellige effekter, idet emblemerne ved første øjekast i almindeligt dagslys virker grå og ikke sorte, hvorimod de om aftenen i ”hyggebelysning”/stearinlysets skær – virker sorte, men udsættes de for kraftigt lys vil de fremstå som 3 lysende hvide ”dråber”, og er det tale om blitzlys, vil de ligeså på billederne fremstå som 3 lysende hvide ”dråber”.

Her vises resultater med lasergravering.

Lasergraveringens varierende effekter i farvestruktur måtte i sig selv anses som værende i strid med – The Emblem Projekts definition og beskrivelse af emblemet, og da det endvidere under den efterfølgende slid- og holdbarheds test viste sig, at lasergraveringens kratertoppe, ”lagde sig ned” når der, omend det ikke engang var hårdhændet, blev kørt noget hårdt hen over, og der derved fremkom ”ridser”, blev anvendelse af denne metode afskrevet.

Konklusion = Anvendelse af lasergravering diskvalificeres, dog ikke på omkostninger ved ilægningen, men på kvalitet.

Metode – Neglelak.

Støbt – Sterlingsølv – ilagt neglelak

I forbindelse med modtagelsen af de 10 stk. støbte emblemer blev det forsøgt, med henblik på, at opleve emblemet i sin endelige udformning, at ilægge en højkvalitets sort neglelak med en beskyttende klar neglelak lagt hen over.

Ikke mindre end 8 forsøg skulle der til, før et rimeligt resultat blev opnået, men neglelak har den fordel, at det blot kan fjernes igen ved anvendelse af acetone, så man kan jo blive ved, til man opnår et tilfredsstillende resultat.

Efterfølgende har det så vist sig, at neglelak faktisk er langt mere holdbart og modstandsdygtigt end først antaget og udmærket vil kunne anvendes, hvis ikke det lige var for både prisen på lakken og timeprisen for ilægningen.

Konklusion = Anvendelse af neglelak diskvalificeres, dog ikke på kvalitet, men på omkostninger ved ilægningen.

Metode – Oxidering, ætsning, mv.

Støbt – Sterlingsølv – Oxyderet

Guldsmeden har forsøgt sig med forskellige typer af Oxidering, ætsning, mv., og for hver især var der da også tale om nogle meget smukke effekter, men fælles for dem alle var, at de var grålige og ikke sorte, hvilket indebærer, at der ikke længere er tale om opfyldelse af den beskrivelse der er givet af – The Emblem Project, og således ikke er tale om det emblem der er internationalt accepteret og vedtaget som værende det internationale BDSM Emblem.

At de ikke udseende mæssigt levede op til – The Emblem Projects beskrivelse, var den primære årsag til, at metoderne blev forkastet, og sekundært var så, at ingen af dem rent holdbarheds mæssigt kunne bestå vore kvalitetskrav.

Konklusion = Afprøvede teknikker/løsninger diskvalificeres på både udseende og kvalitet.

Metode – Autolak.

Støbt – Sterlingsølv – ilagt autolak

Guldsmeden kendte til en virksomhed der var i besiddelse af de fornødne materialer og teknikker, samt var frisk nok til, at udføre et forsøg med ilægning af sort autolak.

Omkostningsmæssigt lå metoden noget i overkanten, men resultatet var dog yderst flot da det blev modtaget.

Efter udført holdbarhedstest kunne det imidlertid konstateres, at malingen ikke holdt og skallede af omkring hullerne.

Konklusion = Anvendelse af autolak diskvalificeres, her både på omkostninger ved ilægning og kvalitet.

Metode – Tampon tryk.

Tampontryk er en højteknologisk trykkemetode der betinger særligt maskinelt udstyr, materialer og teknikker, herunder fremstilling af en særlig film og kliche.

Fordelen ved denne metode er, at trykket kan ske med en meget stor præcision, og at der kan trykkes med mange forskellige typer ”maling”, dog begrænset til én for hver proces.

Ulempen er, at omkostningerne til opstart-, opsætning- og indstilling er betydelige og derfor betinger, at der sker tryk af et større antal af gangen.

Efter et forsøg, vil vi tillade os at antage, at metoden vil kunne anvendes, dog holdt den anvendte maling ikke til vor kvalitetstest.

Konklusion = Selve trykkemetoden vil sikkert kunne anvendes, men startomkostningerne betinger et meget stort antal enheder for at tjene sig hjem, ligesom der skal gøres en række forsøg for at finde frem til en egnet maling der holder. Metoden sat i bero.

Metode – Industri lak. (Blank)

Støbt – Sterlingsølv – ilagt industrilak blank

Ved hjælp fra en stor Dansk virksomhed der agerer som hhv. agent og importør for en international koncern, er det nu lykkedes at finde frem til en sort lak der dels kan holde og dels er mulig at ilægge manuelt ved anvendelse af pensel.

Det er naturligvis ikke optimalt, fordi det både er en langsom og bekostelig proces, men indtil bedre løsninger findes og så efterspørgslen kan honoreres, har vi valgt at gå videre hermed for endelig, at kunne gøre emblemet tilgængeligt.

Konklusion = Metoden og processen er både omstændelig, langsom og bekostelig, men sådan er det jo med håndværk, og da både udførelse, kvalitet og holdbarhed lever op til vore krav og forventninger, går vi i ”luften” med det, og søger så samtidig alternative løsninger.

Metode – Industri lak – Special. (Mat)

Støbt – Sterlingsølv – ilagt industrilak mat

Som nævnt ovenfor er ilægningen af sort farve i dråberne, som det er sket til dato, en både omstændelig, langsom og bekostelig proces hvilket gør, at niveauet for den endelige salgspris til slutbruger, for mange vil begrænse mulighederne for erhvervelse.

Det er nu lykkedes, at finde en virksomhed i Tyskland, der er i stand til at levere en sort belægning, der både er stærkt og udføres i høj kvalitet, og til en rimelig pris, dog begrænset til en flot matsort farve.

Da det alene i The Emblem Projects definition af BDSM Emblemet fremgår, at farven i dråberne skal være sort, men ikke om der er tale om en blank eller matsort farve, vil et emblem hvad enten det produceres med blank eller mat sort farve ilagt dråberne, fortsat til fulde leve op til The Emblem Projects definition af BDSM Emblemet.

Forårsaget heraf er det besluttet, alene at producere halsvedhænget ilagt matsort farve, indtil vi finder en løsning, der tillige vil gøre det muligt, også at levere emblemet ilagt blank sort farve. (Se emblemet udført i Sterlingsølv og Guld ilagt mat sort farve til højre)

Konklusion = Det er nu endelig lykkedes at opnå et halsvedhæng, der dels til fulde lever op til og opfylder beskrivelsen af BDSM Emblemet som det er defineret af The Emblem Project, udført i såvel høj design-, materiale- og håndværksmæssig kvalitet, hvis produktion løbende vil kunne tilpasses såvel en lille som stor produktionsmængde. (Tilpasset aktuel efterspørgsel)

Målet er nået, og fremover vil halsvedhænget kunne leveres både i Sterlingsølv og Guld (8 karat) fra lager.

Endvidere kan levering tilbydes i stort set alle ønskede karat guld, og andre ædelmetaller – på bestilling.

BDSM Emblem – Halsvedhæng – Sterlingsølv (925) – Dobbelt sidet

BDSM Emblem – Halsvedhæng – Guld – 8 karat (333) – Dobbelt sidet

bdsm-shop.dk – Smykke – Efterspørgsel.

Da udviklingen var gennemført og det endelige resultat lå klar, viste det sig ganske rigtigt, at jeg ikke var den eneste der havde ønsket et smykke i det design og i den kvalitet, og resultatet blev en beskeden efterspørgsel i min nærmeste omgangskreds.

Det betød, at jeg måtte få produceret flere enheder, men da produktionsomkostningerne ved produktion af små mængder imidlertid er ret høje, afføder det naturligvis en ret høj stykpris, og for at holde stykprisen nede på bare et rimeligt niveau, besluttede jeg at afgive ordre på et lidt større antal, og så forsøge at sælge ”overskuddet” via internettet.

Nu havde jeg imidlertid fået bundet ret store økonomiske ressourcer i såvel udvikling som et mindre varelager, hvilket tvang mig til at holde tilbage på yderligere investeringer, herunder investering i markedsføring. (Ikke smart)

Konsekvensen blev, at jeg dengang måtte nøjes med etablering af – bdsm-shop.dk – Version A.

Det prøver jeg nu på at rode bod på igennem etableringen af det nye website – bdsm-shop.dk – Version B, og med det håber jeg på, at gøre andre BDSM-udøvere opmærksom på smykkets eksistens, samt at kunne levere til de, der måtte ønske et eller flere eksemplarer, og derigennem yde mit bidrage til opfyldelse af The Emblem Project formål og intention med udvikling af BDSMblem.

Mere – om os

Senest opdateret:

11. februar 2019