Diskretionshensigten

BDSM Emblem

Hvad er det?

Diskretionshensigten er et begreb, der i mere eller mindre udtalt grad har optrådt som den ”røde tråd” i udviklingen af The Emblem Projects – BDSMblem, hvis efterlevelse og opfyldelse, er altafgørende for opnåelse af international udbredelse og anvendelse af – Det internationale BDSM-symbol – som det var hensigten og formålet med at udvikle det.

Diskretionshensigten består i – hensigten om opnåelse af udvist diskretion, i såvel symbolets udførelse, som i den almene internationale omgang med symbolet, herunder ikke mindst – i enhver form for markedsføringsøjemed.

Jo færre der forstår, efterlever og opfylder diskretionshensigten, jo mindre vil mulighederne for opnåelse af international anvendelse og udbredelse af BDSM-symbolet blive, og jo flere der forstår, efterlever, opfylder og værner om diskretionshensigten, jo større vil mulighederne blive.

Blot ganske få – kan med uhensigtsmæssig adfærd og ageren ødelægge det hele for alle andre, og derfor vil jeg her søge at redegøre for baggrunden og indholdet i begrebet – Diskretionshensigten.

Grundlaget

Diskretionshensigten er begrundet i – at der i stort set alle samfund verden over, hersker udbredte fordomme imod forskellige seksualiteter og/eller forskellige former for udøvelse og udfoldelse af seksualitet. (Nedenfor har jeg for forståelsen skyld, defineret min opfattelse og forståelse af begrebet – samfund.)

Formålet med diskretionshensigten er – at modvirke at BDSM-symbolet bliver international alment offentligt kendt, og derved mister sin mulighed for udbredelse og anvendelse – som det var formålet og hensigten med at udvikle det., dvs. anvendt på tryk i digitale medier, eller ved at bære det som smykke eller lignende, og her igennem formå – at sende en venlig hilsen, et nik og et vink til andre BDSM’ere, som vi tilfældigt måtte møde i det offentlige rum i vores dagligdag.

BDSM-opfattelsen.

BDSM opfattes af nogle som en seksualitet, hvilket andre ikke gør, men fakta er, at begrebet er opstået og dannet af de 4 bogstaver, der til sammen definerer de 3 søjler BDSM hviler på, nemlig – Bondage/Disciplin, Dominans/submission og Sadisme/masochisme, hvor hver af disse søjler så hver for sig rummer, favner og definerer en række meget forskellige former for udøvelse og udfoldelse, som kan udfoldes indenfor og på tværs af stort set alle seksualiteter, herunder f.eks. heteroseksuelle, biseksuelle, homoseksuelle, transseksuelle, osv., osv.

Seksualiteter – Almen accept, eller mangel på samme.

Vi ved, at ikke alle seksualiteter er lige accepteret i alle samfund og vi ved, at nogle seksualiteter i nogle samfund anses som uacceptable.

Som et eksempel kan blot nævnes seksualiteten homoseksualitet, der i nogle samfund er accepteret, og hvor homoseksuelle kan forekomme i stort set alle positioner i samfundet, herunder også i f.eks. folketing, regering, folkevalgte ministre, topledere i statslige, regionale og kommunale institutioner, topledere i erhvervslivet, i fritids- og sports grene, osv., osv., hvilket står i skarp kontrast til, at man i en række lande verden over hhv. udstøder, jager, indfanger, straffer, torturerer og/eller likviderer homoseksuelle – alene begrundet i deres seksualitet.

BDSM-udøvelse og udfoldelse – Almen accept, eller mangel på samme.

Ligeledes ved vi, at ikke alle former for seksuel udøvelse og udfoldelse er lige accepteret i alle samfund, at der i verden findes samfund med kulturer, normer, samfundsværdier og lovgivning, der på ingen måde er forenelige med udøvelse af BDSM, og hvor stort set alt der kan henføres til under paraplyen BDSM, i den almene offentlighed vil blive anset som værende både sygelig, forkastelig og afskyelig.

Som eksempel kan blot nævnes de samfund hvor udøvelse og udfoldelse af BDSM på en række områder anses som værende i modstrid med gældende samfundsværdier, regler og lovgivning, så selv i ellers frisindede og åbne samfund kan udøvelse og udfoldelse der kan henføres til under paraplyen BDSM, af nogle være anset som værende både sygelig, forkastelig og afskyeligt, og hvor fordomme kan afføde, at nogle tager initiativ til og/eller medvirker til, i større eller mindre grad og omfang, at forfølge og udstøde personer hvis seksuelle udøvelse og udfoldelse kan henføres til under paraplyen BDSM, og/eller søger at afpresse på forskellig vis.

International udbredt mangel på accept, og udbredt eksistens af fordomme.

Vi må desværre indse, erkende, acceptere og leve med, at virkeligheden er, at der aktuelt i forskellige samfund findes meget forskellige normer for seksualitet og udøvelse heraf.

At nogle former for seksualitet i nogle samfund er acceptable, hvor andre ikke er, og ligeså at udøvelse og udfoldelse af seksualiteter der kan henføres til under paraplyen BDSM, i nogle samfund i den almene offentlighed anses som acceptable, men i andre anses som værende både sygelig, forkastelig og afskyelig, ligesom der internt i forskellige samfundskredse (subkulturer) kan herske udbredte fordomme, både imod forskellige seksualiteter og/eller imod forskellige måder at udøve og udfolde seksualiteter på, og ikke mindst

At både normer og fordomme er foranderlige i begge retninger, altså,

  • hvad der i dag i det pågældende samfund anses som værende acceptabelt, kan i morgen i det samme samfund, blive anset som værende uacceptabelt, og
  • hvad der i dag i det pågældende samfund anses som værende uacceptabelt, kan i morgen i det samme samfund, blive anset som værende acceptabelt.

International accept, anerkendelse, anvendelse og udbredelse af BDSM-Symbolet.

Når man som The Emblem Projekt sætter sig det mål, at søge at skabe et symbol hvor hensigten er, at det skal blive et internationalt accepteret, anerkendt, anvendt og udbredt symbol, er der i relation til ovennævnte om samfund, kulturer, normer og fordomme, en lang række forhold der må tages i overvejelse og ed, herunder ikke mindst en generel erkendelse, accept og respekt for forskelligheder, så det reelt vil være muligt, at opnå udbredelse og anvendelse på internationalt plan?

Et er sikkert – jo mere alment offentligt kendt symbolet for BDSM bliver – i de samfund hvor de gængse normer for hhv. seksualitet og/eller udøvelse og udfoldelse af samme, der kan henføres til under paraplyen BDSM findes uacceptable, sygelige, forkastelige og afskyelige – jo færre BDSM-udøvere i disse samfund, vil naturligvis ønske/turde at erhverve, anvende og bære symbolet i hverdagen.

Vi må indse og erkende, at en almen offentlig udbredelse af kendskabet til BDSM-symbolet, i sig selv vil eliminere enhver form for – anvendelse og udbredelse af symbolet efter hensigt, alene fordi BDSM-udøvere ikke vil ønske at erhverve, anvende og bære symbolet i hverdagen.

Derfor, når målet defineres som, at søge at skabe et symbol hvor hensigten er, at det skal blive et internationalt accepteret, anerkendt, anvendt og udbredt symbol, menes der ikke alment offentligt kendt, men alene alment kendt – i kredsen af aktive BDSM-udøvere verden over. (De ”indviede”)

Diskretion – i udførelse af symbolet.

Derfor var The Emblem Projekts ide, grundtanke og hensigt også, at udvikle og skabe et diskret, enkelt og let genkendeligt symbol, uden nogen form for oplagt betydning, hvis symbolik ikke i sig selv afslørede noget om betydningen af de symbolikker symbolet indeholder, og derfor ikke umiddelbart ville kunne gennemskues af den almindelige iagttager.

The Emblem Projekt lykkedes. De fik skabt et smukt, diskret, enkelt og let genkendeligt symbol, og derved fik vi i hele det internationale BDSM-univers et fælles symbol for BDSM, der anvendt med diskretion og omtanke efter hensigten, dvs. på tryk, i digitale medier, eller ved at bære som smykke eller lignende, gav os muligheden for, at sende en venlig hilsen, et nik og et vink til andre BDSM’ere, som vi tilfældigt måtte møde i det offentlige rum i vores dagligdag.

Diskretion – i omgang med symbolet.

The Emblem Projekt forudså imidlertid, at nogle jo nok ville kunne se kommercielle interesser i, at udvikle og sælge produkter hvori symbolet indgår, og i bestræbelse efter at få afsat disse, kunne forlediges til at udøve en aggressiv markedsføring via almen offentligt tilgængelige medier/salgskanaler, hvilket ville indebære at symbolet ville blive alment offentligt kendt, og det i sig selv ville eliminere enhver form for udbredelse og anvendelse af symbolet efter hensigten.

Derfor måtte The Emblem Projekt nødvendigvis søge at imødegå og forhindre at noget sådan skulle ske, og i forsøg på, i videst muligt omfang, at sikre symbolet imod misbrug og uhensigtsmæssig omgang, gennemførte projektleder Steve Quagmyr, på vegne af The Emblem Project, en international beskyttelse af symbolet således, at anvendelse kun måtte/må ske imod forudgående tilladelse fra The Emblem Project, men samtidig blev anvendelse dog givet fri på en række områder, herunder bl.a. en række ikke kommercielle anvendelsesområder.

Brud på og/eller krænkelse af – Diskretionshensigten

The Emblem Projects vision, hensigt og formål med udvikling af et internationalt symbol for BDSM var jo netop, at det blandt de ”indviede” skulle blive internationalt udbredt og anvendt, men som nævnt indså The Emblem Project allerede inden symbolet var en realitet, at et alment udbredt offentligt kendskab til BDSM-symbolet, f.eks. afledt af en aggressiv markedsføring via almen offentligt tilgængelige medier/salgskanaler af diverse produkter baseret på, og/eller rummende symbolet, i sig selv ville eliminere enhver form for anvendelse og udbredelse efter hensigt, og begrundet heri måtte The Emblem Project nødvendigvis søge at sikre symbolet imod misbrug og uhensigtsmæssig omgang.

Afledt af The Emblem Projects beskyttelse af symbolet, fremkom der så efterfølgende på nettet, en række skriverier med diverse grimme påstande.

I hvilket omfang der er hold i disse skal jeg ikke tage stilling til, men jeg er naturligvis enig i nødvendigheden af, at sikre symbolet imod misbrug og uhensigtsmæssig omgang. (Det viser historien tydeligt.)

Historien viser klart, at utallige ikke har forstået vigtigheden af diskretionshensigten, idet de efterfølgende har søgt at omgå The Emblem Projects beskyttelse af symbolet ved, at udvikle og producere stort set det samme symbol, dog med mindre modifikationer, og i forbindelse hermed har de så gennemført en løbende aggressiv almen offentlig markedsføring via almen offentligt tilgængelige medier/salgskanaler, hvor de har solgt og fortsat sælger deres symboler under betegnelsen BDSM Emblem, og netop dét har gjort BDSM symbolet alment offentligt kendt i store dele af verden.

Udover at det billedligt talt svarer til, at save den gren over de selv sidder på, har konsekvensen også været, at netop deres adfærd, har forhindret mange ”indviede” i forskellige samfund verden over i, at kunne anvende det internationale BDSM Emblem – som det var hensigten med at udvikle det. Endvidere vil den opmærksomme beskuer hurtigt opdage, at langt de fleste af de modificerede tilnærmelser, faktisk mangler helt basale og væsentlige elementer, der jo bidrager til at skabe de symbolikker der netop legitimerer – Det internationale BDSM Emblem.

Appel til alle ”indviede”.

Hvis vi (BDSM-udøvere verden over) skal opnå muligheden for en bred international udbredelse og anvendelse af ”vort” BDSM-Symbol, blandt de ”indviede” – efter hensigt og formål med udviklingen af det, må vi sammen og i fællesskab søge at sikre og værne om udvisning af fornøden diskretion i den almene offentlige internationale omgang med ”vort” BDSM-Symbol, og herunder ikke mindst – i enhver form for markedsføringsøjemed.

Vore restriktionsmuligheder er naturligvis begrænsede, men vi kan hver især, hvor vi oplever brud på og/eller krænkelse af diskretionshensigten, enten vende ryggen til krænkeren, og/eller ganske diskret rette en venlig og høflig henvendelse til samme, med en henstilling om at indstille sit forehavende, og hvor der er tale om handlende, kan vi simpelthen blot undlade at handle med dem.

Vi må huske på – at ikke alle begår dumheder med forsæt og/eller ligegyldighed, og her vil det som oftest mere handle om simpel uvidenhed og/eller manglende omtanke.

Begrebet – samfund. (Min definition)

I min optik definerer begrebet samfund – en gruppe mennesker, få som mange, der lever i et mere eller mindre udpræget fællesskab.

Et samfund kan altså defineres som et land, en region i et land, en by i en region i et land, men det behøver ikke at være det, idet begrebet samfund i min optik ”blot” definerer en gruppe mennesker der lever i et mere eller mindre udpræget fællesskab, og herved kan det tillige være trosfællesskaber, grupper af mennesker i et land med oprindelse fra et andet land, en større familie, en arbejdsplads, en sportsklub osv., osv. Der er altså ”blot” tale om en gruppe mennesker der lever i et mere eller mindre udpræget fællesskab.

I langt de fleste samfund verden over, små som store, er der op igennem tiden dannet kulturer med heraf afledte normer, der som oftest er funderet i hhv. religion og/eller politik.

I langt de fleste større samfund råder der i reglen en generel overordnet kultur, formet af samfundets ledere op igennem generationer, der igen har afledt et sæt overordnede almindeligt gældende normer for samfundet og de med tilknytning hertil, herunder også normer for seksualitet og udøvelse og udfoldelse, dvs. hvilke former for seksualitet og udøvelse og udfoldelse, der anses som værende almindeligt acceptable, og hvilke der ikke gør, men i de fleste større samfund findes der tillige under overfladen, en række og meget forskelligartede underliggende kulturer, (subkulturer) med sine helt egne kulturer, formet og fastlagt af subkulturens ledelse, med heraf afledte – egne normer.

Det betyder, at der verden over, findes både store og små samfund, hvor der hersker meget forskellige kulturer, meget forskellige normer, et væld af forskellige fordomme, og meget forskellige regler og love, herunder ikke mindst omkring seksualitet, samt udøvelse og udfoldelse af samme, og derfor vil emnet seksualitet og udøvelse/udfoldelse af samme, altid være et ømtåleligt emne, der altid bør håndteres med respekt, omtanke og høj diskretion.

Samfund i samfund.

Mange BDSM ”indviede” har fundet sammen i mere eller mindre udpræget fællesskaber. Det være sig fysisk i lokale klubber, loger, foreninger, og lignende, eller det kan være på tværs af landegrænser.

Mange fællesskaber er tillige dannet igennem diverse BDSM relaterede internet sites, og mange BDSM ”indviede” er på en og samme tid tilknyttet indtil flere fællesskaber både fysisk og på nettet.

Netop fordi BDSM er så favnende som det er, er der blandt de BDSM ”indviede” opstået og dannet en række forskellige samfund i samfund, både nationalt og internationalt, dvs. fællesskaber (subkulturer) med hver deres primære fokusområder og omdrejningspunkter, dels med udgangspunkt i de 3 overordnede BDSM-søjler, og dels med mere niche prægede og specialiserede fokusområder.

Overordnet set, er der således tale om fællesskaber, dvs. samfund i samfund, både nationale og på tværs af landegrænser, (subkulturer) og derfor kan kredsen af BDSM ”indviede” betegnes som en – International subkultur – og netop igennem The Emblem Projects initiativ og indsats, har denne internationale subkultur fået sit helt eget og fælles symbol, med hvilket vi på diskret vis formår – at sende en venlig hilsen, et nik og et vink til andre BDSM’ere, som vi tilfældigt måtte møde i det offentlige rum i deres dagligdag.

Altså – Så længe diskretionshensigten efterleves og overholdes af alle.

Mere om – BDSM Emblem.

Senest opdateret:

23. februar 2019